ΚΥΚΛΟΙ και κυκλώματα

 

κύκλοι και κυκλώματα

Αφιερωμένο το αριστούργημα του Robert Frost.
Όχι, δεν είναι άσχετο. Το αντίθετο μάλιστα!

(και ό,τι καταλάβει ο καθένας, δεν έχω χρόνο για μετάφραση)

The Road Not Taken
Robert Frost, 1874 – 1963

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.


υ.γ. Βγάζει μάτι… και δε φταίνε τα φεγγάρια.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: